Правила благоустрою

 

УКРАЇНА

НОВОПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІІ СЕСІЯ  VІІІ СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

         10 лютого  2021 року  

смт Новопокровка

 

        Про затвердження Правил 

        Благоустрою населених пунктів 

        Новопокровської селищної ради

          Чугуївського району Харківської 

          області

                 Відповідно до ч.2 ст.5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись п.п.44 ч.1 ст.26, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.10, ст.34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» з метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об’єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень у населених пунктах Новопокровської селищної ради, сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

  1. Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення селищної ради як проекту регуляторного акту наступного змісту:

Затвердити правила благоустрою населених пунктів Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області відповідно до Положення до них (додається).

2. Виконавчому комітету селищної ради забезпечити тиражування Правил благоустрою населених пунктів на території Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області для безкоштовного розповсюдження в населених пунктах, установах, закладах та організаціях.

 3. Оприлюднити Правила благоустрою населених пунктів на території   Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області у встановленому порядку.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову, постійні комісії Новопокровської селищної ради VІІІ скликання. 
 

         Голова селищної ради                                                           Олена СЛАБІНСЬКА 

 

                                                           

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 (Правила благоустрою територій населених пунктів Новопокровської селищної  ради Чугуївського району Харківської області)

Назва регуляторного акта – проект рішення Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області «Про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області».

Регуляторний орган – Новопокровська селищна рада.

Розробник документа – Новопокровська селищна рада.

 

І. Визначення проблеми

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати, шляхом прийняття цього регуляторного акта.

       Правила благоустрою території Новопокровської селищної ради (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населеного пункту. Правила розробленні відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування України», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про органи самоорганізації населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про дорожній рух», Кодексів України, інших нормативно-правових актів та нормативних документів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території населених пунктів Новопокровської селищної ради всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Благоустрій територій населених пунктів Новопокровської селищної ради передбачає:

- Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів.

- Організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення.

- Створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

2. Обґрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.

   На даний час на території Новопокровської селищної ради не має регуляторного акта, який би регулював питання благоустрою території  населених пунктів Новопокровської селищної ради. Тому є необхідність прийняття нового регуляторного акта.

 

ІІ. Цілі державного регулювання.

 

       Цілями державного регулювання є: покращення благоустрою населених пунктів Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області; ефективне використання ресурсів території громади; збереження охоронних зон інженерних мереж населених пунктів Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

          Проведення аналізу вигід та витрат у його повному обсязі є складною процедурою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок вигід та витрат для значного проміжку часу, застосування різних математичних, економічних та соціальних моделей. 

 

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регулятор-ного акта є:

Сфера впливу регуляторного акта

Очікувані

вигоди

витрати

Новопокровська територіальна громада

Забезпечення чистоти і порядку на об’єктах благоустрою селища, створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

Витрати на участь у здійсненні заходів із благоустрою населених пунктів Новопокровської селищної ради

Суб'єкти господарювання

Забезпечення чистоти і порядку на об’єктах благоустрою населених пунктів

Витрати на участь у здійсненні заходів із благоустрою населених пунктів

Органи місцевого самоврядування

Визначення правових, еконо-мічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою території населених пунктів, залучення громадян, суб’єктів господарювання до утримання об’єктів благоустрою

Витрати на утримання  та ремонт об’єктів та елементів благоустрою населених пунктів Новопокровської селищної ради.

  

 

Метою цього регуляторного акта є встановлення порядку благоустрою та утримання території об'єктів благоустрою на території населених пунктів Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської области.

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є: перевага обраного виду регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області для виконання на території населених пунктів, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Альтернативи

Переваги

Недоліки

Залишення усього без змін

Відсутні

Буде призводити до збільшення випадків порушення норм чинного законодавства у сфері благоустрою, використання не за цільовим призначенням об’єктів благоустрою тощо.

Обраний спосіб регулювання

Стимулюватиме та зобов’язуватиме суб’єктів господарювання дотримуватися вимог законодавства України в сфері благоустрою, сприятиме охороні та раціональному використанню об’єктів благоустрою, своєчасному оформленню (переоформленню) дозвільних документів.

Відсутні

Користуватися чинними нормативно-правовими актами

Відсутні

При цьому можуть бути не враховані місцеві особливості та виникнути невідповідності норм чинних нормативно-правових актів.

Діючі норми та правила певним чином застаріли і не дають змоги використовувати свої права в галузі благоустрою суб’єктам господарювання, селищній громаді та окремим мешканцям  населених пунктів Новопокровської селищної ради.

Постійне приведення території населених пунктів Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області у належний стан за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

Відсутні

Даний спосіб не забезпечує відповідальне ставлення мешканців громади та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою.

Місцевий бюджет не може забезпечити постійне відновлення елементів благоустрою   населених пунктів Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області власними силами та за власний рахунок.

 

   V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначення проблеми

 

       Досягнення мети, зазначеної у п. 2 цього Аналізу, є можливим завдяки прийняттю рішення Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області» і забезпечується при виконанні та дотриманні суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування вимог положень запропонованого проекту регуляторного акта.

При прийнятті запропонованого регуляторного акта будуть діяти наступні механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем:

- залучення громадян та суб’єктів господарювання до благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою;

- чітке визначення прав та обов’язків учасників правовідносин у галузі благоустрою, обмеження щодо використання об’єктів та елементів благоустрою;

- контроль за дотриманням Правил благоустрою;

-  відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою;

- закріплення за суб`єктами господарювання на договірних засадах території для утримання її в належному санітарному стані. 

На дію даного регуляторного акта можуть вплинути зміни у чинному законодавстві у галузях землевпорядкування, будівництва та містобудування щодо визначення благоустрою, встановлення вимог до суб’єктів господарювання.

До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення Новопокровської селищної  ради Чугуївського району Харківської області можна віднести:

- не здійснення (недотримання) обов’язків та правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному стані;

- відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з охороною об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності: здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягненням до відповідальності осіб, винних у порушені правил благоустрою.

 

VІ. Оцінка виконання регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юриддичні особи. Які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

       За результатами прийняття зазначеного рішення Новопокровською селищною радою має бути досягнуто цілей, передбачених у п. 2 цього Аналізу, а саме: поліпшення благоустрою населених пунктів Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон інженерних мереж населених пунктів громади.

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

 

       Рішення Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області «Про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області»  є регуляторним нормативно - правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території населених пунктів, та строк дії якого визначено з можливістю внесення до нього змін.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 

       Для даного регуляторногоакта було визначено декілька вимірювальних показників, а саме:

- кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП;

- розміри витрачених коштів на утримання об’єктів благоустрою комунальними службами та підприємства

 


 

                                                                                                                       

 

                                                                                  

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   Проект рішення ІІІ сесії VIII скликання          

                                                                                   Новопокровської селищної ради 

                                                                                   від 10.02.2021р.

Правила благоустрою території Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області.

 1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою на території  Новопокровської селищної  ради (далі – Правила) є регуляторним актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання її території, об’єктів благоустрою селищної  ради, регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою і є обов’язковими для виконання на всій території Новопокровської селищної  ради всіма суб’єктами.

1.2. Об’єкти благоустрою території використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.3. Повноваження Новопокровської селищної  ради у сфері благоустрою визначені а Правила благоустрою території селищної ради розроблено на основі положень та вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів України.

1.4. Новопокровська селищна  рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.5. Правила містять загальнообов’язкові на території новопокровської селищної  ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

1.6. Організацію благоустрою  селищної ради  забезпечують  селищна  рада та її виконавчий орган відповідно до їх повноважень.

1.7. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території селищної ради.

1.8. Суб’єкти благоустрою зобов’язані за власні кошти утримувати в належному санітарному стані території, які перебувають у їх власності або користуванні.

1.9. Території загального користування за межами землевідведення закріплюються виконавчим комітетом селищної  ради між суміжними землекористувачами для виконання заходів по прибиранню, покосу газонів, знищенню карантинних рослин та бур’янів.

1.10. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями території визначаються рішенням виконавчого комітету  селищної  ради.

 2. Визначення термінів

Значення термінів, що вживаються у цих Правилах наведені в Законі України“Про благоустрій населених пунктів” та інші наведені нижче:

- територія суб’єкта благоустрою – це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в користування фізичним чи юридичним особам;

- прилегла територія — це територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду;

- тимчасові об’єкти для обслуговування населення – кіоски, павільйони, відкриті літні кафе, стоянки автотранспорту та інші споруди не вище двох поверхів;

- малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою: інформаційно-вказівні знаки, рекламне обладнання, фонтани, ліхтарі вуличного освітлення, урни, паркани, паркові лави.

 3. Повноваження органів місцевого самоврядування та комітетів самоорганізації населення в сфері благоустрою території Новопокровської селищної  ради.

3.1. До повноважень селищної  ради у сфері благоустрою території населених пунктів  належать:

3.1.1. Затвердження правил благоустрою території населених пунктів.

3.1.2. Затвердження програм та заходів благоустрою території забезпечення їх виконання.

3.1.3 Організація забезпечення на території чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях.

3.1.4. Розроблення схем санітарного очищення населених пунктів.

3.1.5. Створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою території населених пунктів, визначення відповідних повноважень цих органів (служб).

3.1.6. Залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

3.1.7. Здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об’єктів , створення місць відпочинку громадян тощо.

3.1.8. Надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою.

3.1.9. Визначення місць стоянок транспортних засобів на об’єктах благоустрою, графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення територій, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою.

3.1.10. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

3.1.11. Визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричиненні порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього середовища.

3.2. До повноважень комітетів самоорганізації населення в сфері благоустрою території належать:

3.2.1. Внесення в установленому порядку на розгляд селищної  ради пропозицій з питань благоустрою населених  пунктів та поліпшення санітарного стану .

3.2.2. Організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою.

3.2.3. Здійснення громадського контролю за дотриманням правил благоустрою території  селищної ради.

3.2.4. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою селищної ради.

3.2.5. Вирішення інших питань у цій сфері відповідно до Закону України “Про органи самоорганізації населення“ та цих Правил.

 4. Права та обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою території селищної  ради.

4.1.. Підприємства, установи, організації,  фізичні особи-підприємці та громадяни у сфері благоустрою території селищної  мають право:

4.1.1. Користуватися об’єктами благоустрою.

4.1.2. Брати участь у розробленні та обговоренні правил благоустрою .

4.1.3. Вносити на розгляд селищної  ради, пропозиції з питань благоустрою;

4.1.5. Брати участь в заходах з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів та тротуарів, інших об’єктів благоустрою.

4.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою у разі виникнення загрози здоров’ю, життю або майну громадян.

4.1.7. Звертатися до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну або здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності власників, балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

4.2. Громадяни у сфері благоустрою на території  селищної ради  зобов’язані:

4.2.1. Дотримуватись вимог Правил благоустрою території .

 4.2.2. При будівництві приватних будинків дотримуватись вимог державних будівельних і санітарних норм, озеленювати та упорядковувати земельні ділянки за рахунок власних коштів відповідно до затверджених проектів. Встановлювати в населених пунктах на фасадах будників покажчики встановленого зразка з найменуванням вулиці, площі або провулка та номера будинку.

4.2.3. Утримувати в належному стані закріплені в установленому порядку за ними території, прилеглі до території садиби тротуари, зелені зони, проїздну частину вулиці в межах 0,5 метрів від бордюрного каменю. (ст. 152 КАПУ).

4.2.4. Проводити ремонт та утримувати у привабливому вигляді фасади приватних будинків, господарських споруд та огорож за рахунок власних коштів.

 4.2.5. Не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою

4.2.6. Регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву висотою більше 10 см, проводити боротьбу по знищенню карантинних рослин.

4.2.7. Укладати договори на вивіз твердих та рідких побутових відходів або забезпечувати своєчасний вивіз побутового та будівельного сміття на сміттєзвалище, не допускати складування поза садибою будівельних матеріалів,  для дров та органічних  і побутових відходів(після попередження надається строк на прибирання не більше місяця для будівельних матеріалів,  дві неділі - для дров та сім діб для  органічних  і побутових відходів) .

4.2.8. Сприяти роботам, пов’язаним з прокладкою, ремонтом та реконструкцією підземних комунікацій, згідно порядку виконання земляних робіт на території селищної ради.

4.2.9. Очищати від сухостійних, аварійних дерев, вітролому та легкозаймистих матеріалів власні ділянки та прилеглу до них територію. (ст. 152 КАПУ).

 

4.2.10. Дотримуватись Правил про утримання собак, котів та хижих тварин. (ст. 154 КАПУ).Прибирати за домашніми тваринами в тч. свійською худобою екскременти в громадських місцях , вулицях, провулках. (ст. 52,141 КАПУ).

4.2.11. Проводити земляні,  будівельні, демонтажні,  монтажні та інші роботи втч. будівництво кам’яниних та інших огорож на фундаментах тільки за дозволом виконавчого комітету. На перехрестях вулиць не допускається зведення суцільних огорож, парканів без просвітів для забезпечення безпеки руху. (ст. 152 КАПУ).

4.2.12. В період снігопаду та ожеледі забезпечувати очищення від снігу, льоду і посипання протиожеледними матеріалами, дозволеними до використання, прилеглі та закріплені за ними території. (ст. 152 КАПУ).

4.2.13. Випускати транспорт на вулиці міста у чистому, технічно справному стані, не допускати випадків забруднення вулиць, дворів матеріалами, що перевозяться автотранспортом.

4.2.14. Не допускати випадків:

а)забруднення вулиць,  інших територій  брудом, що вивозиться на колесах техніки з будівельних майданчиків, полів, дворів та інших територій, які знаходяться в забрудненому стані. (ст. 152 КАПУ).

б) самовільно,  без  дозволу  власника  (землекористувача), висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не  передбачалося  проектом  благоустрою  і суперечать будівельним нормам і правилам. (ст. 152 КАПУ).

4.2.15. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою.

4.2.16.  Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, рішеннями виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою.

4.3 Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою території  селищної ради  зобов’язані:

4.3.1. Утримувати в належному стані та у відповідності до даних Правил, будівлі, території та підземні комунікації, які перебувають у їх власності, користуванні і на умовах договору оренди, а також здійснювати прибирання на території по периметру на відстані 25 метрів від об’єкту (паркан, стіна будівлі, гаражний кооператив, стіна малої архітектурної форми тощо). (ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»).

4.3.2. Усувати на власних та закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж, наслідки аварій, що сталися з їх вини або надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.. (ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»).

4.3.3. Проводити згідно з планами, затвердженими виконавчим комітетом селищної  ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин).

4.3.4. Стежити за належним видом, проводити капітальний та поточний ремонти, фарбувати фасади будівель, балконів і дахів залежно від їх технічного стану та відповідно до містобудівельних вимог і правил, забудови а також відповідно до рішень органів місцевого самоврядування і т.д., у термін не більше трьох днів усувати пошкодження, аварійні пошкодження усуваються негайно.. (ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»). (ст. 152 КАПУ).

4.3.5. Під час утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані.

 4.3.6. Укладати договори на вивіз твердих та рідких побутових відходів з спеціалізованими підпримємствами. (ст. 152 КАПУ).

4.3.7. Встановлювати в населених пунктах на фасадах будників покажчики встановленого зразка з найменуванням вулиці, площі, набережної або провулка та номера будинку. Під арками воріт, у вестибюлях або біля входу до під’їзду вивішувати покажчики з адресами і телефонами житлово-експлуатаційної організації , невідкладної медичної допомоги, відділу міліції, пожежної охорони, прізвищами депутатів селищної ради.

4.3.8. Улаштувати туалети на території, яка використовується ними втч. для здійснення торгівлі напоями на розлив.   Прибирання приміщень дворових туалетів та туалетів загального користування та  промивання водою з дезинфікуючими засобами — не менше одного разу на тиждень. Очищення  вигрібних  ям,  дворових  туалетів  та  відстійників проводиться не менше одного разу на півроку.

4.3.9. Встановити у відведених місцях біля будівель, малих архітектурних форм,  кафе, літніх майданчиків та іншіх місць, пов’язаних з обслуговуванням населення  або в яких здійснюється господарська діяльність - контейнерів для збору відходів, урн для сміття (не менше 1-ї урни біля входу в приміщення та зупинці пасажирського транспотру а на центральних  вулицях адмінцетру через 100 м. )та слідкувати за їх очищенням.(ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»). (ст. 152 КАПУ).

4.3.10. Щоденно прибирати прилеглу територію до 8-00 години від сміття і листя та не  допускати їх спалювання а  вивозити на відведенні для цього ділянки або полігон твердих побутових відходів.  Водовідвідні канави, труби очищаються по мірі необхідності, але не менше одного разу на рік. (ст. 152 КАПУ);

4.3.11.Балансоутримувачам прибирати самостійно або на умовах оренди, закріплену за ними територію, здійснювати очищення опор ліній електропередач, парканів, будівель і т.п. від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях . (ст. 152 КАПУ).

4.3.12. На закріплених та внутрішньоквартальних територіях виконувати роботи: по догляду за зеленими зонами і насадженнями; регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву висотою більше 10 сантиметрів; проводити своєчасну санітарну рубку сухостійних і хворих дерев, обрізання гілок та знищення чагарників, облаштовувати газони та квітники тільки у відведених місцях. на територіях своєчасно,. (ст. 153 КАПУ).

4.3.13 Не допускати створення на внутрішньоквартальних територіях звалищ побутових відходів, забезпечувати їх своєчасне прибирання  з призначенням відповідальної особи.

4.3.14. . Приймати участь в проведенні санітарних днів, толок з прибирання, місячників по санітарній очистці та благоустрою населених пунктів громади . Замінювати засохлі та пошкодженні зелені насадження, а також висаджувати нові дерева і кущі. Видалення сухостійних дерев та чагарників, вирізування сухих і поламаних гілок проводити власними силами або за договорами із спеціалізованими підприємствами (ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»).Проводити знесення дерев тільки після складання акту обстеження відповідними службами та з видачею відповідного дозволу (ст. 153 КАПУ).

4.3.15. Утримувати в належному стані та слідкувати за естетичним виглядом вітрин, реклам, вивісок. Оформлення вітрин, встановлення та виготовлення об’єктів зовнішньої реклами виконувати у встановленому порядку. (ст. 152 КАПУ).

4.3.16. Виконувати роботи, пов’язані з прокладкою, ремонтом і реконструкцією підземних комунікацій, згідно з вимогами цих Правил. (ст. 152 КАПУ).

4.3.17. Забезпечувати своєчасну очистку від снігу та льоду(ст. 14 КАПУ)., дотримуючись таких правил:

1) роботи по очистці від снігу та льоду розпочинати з настанням снігопаду;

2) від снігу та льоду в першу чергу очищати тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місць зупинок пасажирського транспорту, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Забезпечити своєчасне посипання протиожеледними матеріалами доріг, тротуарів, пішохідних доріжок ; (ст. 152 КАПУ).

 3) в період ожеледиці тротуари, переходи через вулиці, місця зупинок пасажирського транспорту, спуски, підйоми посипати фракційними та іншими протиожеледними матеріалами. 

4) регулярно, з додержанням правил безпеки, проводити очистку дахів від снігу та льодових бурульок з встановленням огорож чи сигнальних стрічок (ст. 152 КАПУ);

4.3.18. . Власник  або уповноважені ним особи, чи орендарі  відповідних споруд, окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров’ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. У громадських місцях для  осіб,  які не курять, відводиться не менше ніж 50 відсотків площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію. (ст. 152 КАПУ).

4.3.19. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, рішеннями виконавчого комітету селищної ради.

4.4. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності та громадянам забороняється:

4.4.1. Викидати на території  селищної  ради, у річки, водойми, канави,  колодязі підземних комунікацій сміття, побутові, виробничі відходи, нечистоти, а також   засипати колодязі підземних інженерних мереж брудом, сміттям, побутовими та виробничими відходами. Викидати з балконів та вікон сміття та різні предмети Засмічувати і засипати річки і водоймища або влаштовувати на них загати(ст.59,152 КАПУ).

4.4.2. Зливати на території населених пунктів громади, побутові стічні води, виробничі відходи, нафтопродукти, неочищені води, після миття  територій, автотранспорту. У випадках аварії, при проривах або пошкодженнях на каналізаційних трасах, не допустити відкачування та скидання господарсько-побутових стоків та інших забруднюючих  речовин на вулиці, газони, тротуари.   (ст. 152 КАПУ). 

4.4.3. Встановлювати на подвір’ї санітарні пристрої (туалети, помийні ями тощо), які не відповідають санітарним нормам. (ст. 152 КАПУ).

4.4.4. Мити посуд, прати білизну та інше у відкритих водоймах; виливати на вулицю мильну та використану воду і інші побутові нечистоти. (ст. 152 КАПУ).

4.4.5. Заправляти, мити, ремонтувати автомобілі та інші автотранспортні засоби у не відведених для цього місцях, на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на пляжах берегах річок, водойм та в інших місцях масового відпочинку громадян (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці) (ст.152КУпАП).
 

4.4.7.Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених) (ст. 152 КАПУ), а саме:

-  в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для населення вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі в під’їздах багатоквартирних будинків;

- на територіях закладів освіти:  дитячому садку, школи;- на територіях  та безпосередньо поряд з територіями дитячих майданчиків, дитячих розважальних атракціонів, майданчиків для відпочинку та дозвілля;

- у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.

-в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для населення вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їздах;

- на територіях закладів, культури освіти: дитячих дошкільних закладах, школах;

-на територіях та безпосередньо поряд з територіями дитячих майданчиків, дитячих розважальних атракціонів, майданчиків для відпочинку та дозвілля;

-у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування,закладів охорони здоров’я,культури, інших державних  та комунальних установ.

4.4.8. Робити  написи,  малюнки  на  стінах будинків,  споруд, парканах, тротуарах, шляхах, тощо. Наклеювати   оголошення    та    інформаційно-агітаційні плакати,  рекламу,  листівки  тощо  у  невизначених спеціально для цього місцях. Наклеювати   оголошення    та    інформаційно-агітаційні плакати,  рекламу,  листівки  тощо  у  невизначених спеціально для цього місцях. (ст. 152 КАПУ).

4.4.9. Викидати будівельні відходи у контейнери для збору твердих побутових  відходів  (далі  —  ТПВ),  складування  будівельних  відходів на майданчиках для збору ТПВ(ст. 152 КАПУ).

4.4.10.   Не допускати винесення автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, забруднення або запилення повітря (Мін. транс. Наказ № 363 від 14.10.1997 р. «Про затвердження Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні»).

4.4.11.  Випускати, прогулювати та випасати на території населених пунктів громади, території комунальних домоволодінь, території зелених насаджень, заплави річок, водоймищ, місця масового відпочинку домашніх тварин, птицю, випасати худобу, вигулювати та дресирувати собак  у не відведених для цього місцях(ст. 152 КАПУ)..

4.4.12. Розводити вогнища, спалювати сміття, опале листя, виробничі та побутові відходи на територіях підприємств, організацій і населених пунктів, у контейнерах для сміття та на прибудинкових і виробничих територіях. (ст. 152 КАПУ).

 5. Порядок здійснення благоустрою та вимоги до утримання території  селищної ради

5.1. Організація прибирання та утримання об’єктів благоустрою.

Санітарним днем встановлюється четвер кожного тижня. У цей день підприємства, установи, організації незалежно від формвласності та підпорядкування, громадяни зобов’язані власними силами і засобами забезпечити проведення робіт по санітарному очищенню закріплених територій, догляд за зеленими насадженнями, а в необхідних випадках — фарбування огорожі, фасадів, цокольних споруд, миття вікон тощо (ст. 14 (КАПУ).З метою залучення населення до проведення робіт по благоустрою, підтриманню чистоти і порядку в місті можуть оголошуватися суботники, а також місячники по саночистці та благоустрою.

5.1.1. Прибирання та благоустрій на території  селищної  ради здійснюють:

5.1.1.1 Комунальні служби, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі ОСББ) – території домоволодінь (за виключенням приватних), та дворових територій, тротуарів, доріг, розташованих навпроти житлових будинків.

5.1.1.2. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, в тому числі орендарі – приміщень,  прибудинкових та дворових територій, прилеглих до них доріг, тротуарів, газонів, територій земельних ділянок, виділених рішенням селищної  ради у користування, а також прилеглих до них територій.

5.1.2. Рішенням виконавчого комітету селищної ради за установами, організаціями, підприємствами фізичними особами-підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах селищної ради (парки, сквери, захисні лісонасадження тощо).

5.1.3. Крім вищевказаних територій окремі підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці та громадяни повинні проводити прибирання та благоустрій територій, а саме:

5.1.3.1 Будівельні організації – земельних ділянок, виділених під будівництво, з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельних майданчиків, місць розриття та прилеглих до них територій, зелених насаджень, місць прокладання підземних комунікацій від дня передачі під будівництво.

5.1.3.2 Торговельні та інші організації, власники павільйонів, – території, прилеглої до цих споруд, в радіусі 25 метрів.

5.1.3.3. Власники малих архітектурних форм комерційного призначення – території, прилеглої до цих споруд, в радіусі 10 метрів.

5.1.3.4. Власники автозаправних станцій – території, прилеглої до станції, в радіусі 20 метрів (включаючи 0,5 метрів  від бордюрного каменю).

5.1.3.5. Правління гаражно-будівельних кооперативів, товариств, власники індивідуальних гаражів – території, прилеглої до гаражів, у радіусі 10 метрів навколо цих споруд.

5.1.3.6. Підприємства, установи, організації всіх форм власності – прилеглі території до трансформаторних,  тяглових підстанцій, які знаходяться на їх балансі, у радіусі 15 метрів.

5.1.4. Власники або користувачі об’єктів благоустрою забезпечують освітлення цих об’єктів відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил.

5.1.5. Забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об’єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання здійснюються балансоутримувачами зазначених об’єктів благоустрою.

5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування.

5.2.1. Парків  культури і відпочинку, спортивних, дитячих майданчиків  рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

5.2.1.1. Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі в порядку та обсязі, що включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюються відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури, та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 року № 105, інших нормативно-правових актів цих Правил.

5.2.1.2. Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

1)  санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнювання  очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладання договорів на їх вивезення;

2)  освітлення територій;

3)  озеленення, збереження зелених насаджень;

4)  відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

5)   тримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, розташованих на територіях парків, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку, пішохідних доріжок, проїздів, алей;

6) встановлення та утримання у належному стані обладнання,  садово-паркових лав, таблиць планів території, меморіальних дошок, пам’ятників, туалетів та інших елементів благоустрою;

7) забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

8)  обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.

5.2.2 Пам’яток культурної спадщини.

5.2.2.1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятки культурної спадщини в належному стані за власний рахунок, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення, відповідно до вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”.

5.2.2.2. Використання пам’яток культурної спадщини повинно здійснюватися у такий спосіб, що потребує якомога найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення.

5.2.2.3. Забороняється змінювати призначення пам’яток культурної спадщини, пам’яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

5.2.2.4. На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки (створює загрозу  знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки), покладається обов’язок вжити заходів, погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти.

5.2.2.5. Будівельні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

5.2.2.6. Пам’ятки культурної спадщини, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам’ятки на інше місце допускається, як виняток, у випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки.

5.2.4. Кладовищ.

5.2.4.1. Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає їх санітарне очищення, озеленення кущами та деревами тільки по периметру кладовища, охорону зелених насаджень, зрізання аварійних дерев, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил, Закону України “Про поховання та похоронну справу”, Державних санітарних правил та норм “Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України” ДСанПіН 2.2.2.028-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 року N 28, інших нормативно-правових актів.

5.2.4.2. Очищення могил від сміття, сухостійної трави та дерев (тощо) здійснюється громадянами, території навколо кладовища та по периметру в середині – суб’єктами у сфері благоустрою, органами самоорганізації населення.

5.2.5. Місць стоянки транспортних засобів (місць паркування транспорту).

5.2.5.1. Утримання у належному санітарно-екологічному стані територій місць стоянки транспортних засобів здійснюють їх балансоутримувачі або осіб, яким передано зазначені території у користування на підставі цивільно-правових угод, або особи, на яких обов’язок з утримання відповідної території покладений договором або рішенням виконавчого комітету селищної  ради.

5.2.6. Майданчиків для дозвілля та відпочинку.

5.2.6.1. Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики.

5.2.6.2. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду та щорічною заміною піску на дитячих майданчиках .

5.2.6.3. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

5.2.6.4. Забороняється кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір'я тощо на вулицях,  площах,  парках,  інших  громадських  місцях,  а   також спалювати сміття у контейнерах і урнах.

5.3.  Вимоги до утримання покриття площ,  вулиць, доріг, тротуарів.

 5.3.1. Власники та балансоутримувачі доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

  5.3.2. Використовувати дороги не за їх призначенням, встановлювати засоби організації дорожнього руху, засоби примусового обмеження швидкості “лежачих поліцейських” дозволяється лише за погодженням з виконавчим комітетом  селищної  ради та з  органами дорожньої автоінспекції.

  5.3.3. Власники, користувачі дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов’язані:

1)      своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

2)      постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

3)      контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

4)      вирішувати питання разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху, забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі

5)      аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи з вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

6)      забезпечити дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

 5.3.4. Ремонт і утримання дорожніх об’єктів здійснюється відповідно до Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 року № 198, а також Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України П-Г.1-218-113-97, затверджений наказом Української державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг “Укравтодор” від 26.09.1997 року № 190, інших будівельних та санітарних норм і правил.

 5.3.5. Усі роботи з будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць,  пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні здійснюватися згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

 5.3.6. Балансоутримувачі доріг, вулиць, вулично-дорожньої мережі, підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи-підприємці  зобов’язані:

 5.3.7. Вимагати відшкодування збитків від дій водіїв, пасажирів, пішоходів, які вони спричинили вулицям і дорогам.

 5.3.8. В зимовий період виконувати заходи, передбачені відповідними рішеннями з забезпечення нормальної роботи та безпеки руху  транспорту і пішоходів.

5.3.9. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, здійснює дорожньо-експлуатаційна організація.

5.3.10. Використання та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху здійснюється згідно вимог з ДСТУ 2587-94 “Розмітка дорожня”, ДСТУ 4100-02 “Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування”, ДСТУ 2735-95 “Огородження дорожні і напрямні пристрої”,  інших норм та правил.

5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання будинків і споруд ,їх фасадів прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови.

Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів та територій на яких вони розміщуються здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

5.4.1. До об’єктів благоустрою території житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, на яких розміщенні об’єкти житлової забудови, громадські будівлі та споруди, інші об’єкти загального користування.Благоустрій та утримання прибудинкової території, території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, “Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій”, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 17.05.2005 року № 76, цих Правил.

5.4.2. Керівники підприємств, установ, організацій, фізичні особи-підприємці та громадяни зобов’язанні:

5.4.2.1. Забезпечити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з паспортом зовнішнього оздоблення, погодженим  виконавчим комітетом селищної  ради.

5.4.2.2. Забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами.

5.4.2.3. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу на виконання цих робіт.

5.4.2.4. Розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень за проектом, погодженим виконавчим комітетом  селищної   ради.

5.4.2.5. При проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт.

5.4.2.6. Регулярно проводити обстеження  та  здійснювати паспортизацію будівель і споруд з метою забезпечення їх надійної експлуатації.

5.4.3. Всі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи будинків, споруд, їх фасадів здійснюються за проектами, погодженими та затвердженими виконавчим комітетом селищної  ради та на підставі дозволу на виконання ремонтних або будівельних робіт.

5.4.4. На будинках, прилеглих до них територіях, площах, вулицях та/або земельних ділянках забороняється:

5.4.4.1.  Самовільно переобладнувати балкони і лоджії, встановлювати на них екрани, решітки і захаращувати різними предметами домашнього вжитку, розвішувати на балконах і вікнах зовнішніх фасадів, будинків, що виходять на вулицю килими, білизну, одяг і тд.;

б) витрушувати ковдри, килими, білизну та одяг на балконах, у лоджіях, а також інших не відведених для цього місцях;

5.4.4.2. Загромаджувати проїжджу частину дороги  та дворів під час проведення земляних та будівельних робіт.

5.4.4.3. Складувати будівельні матеріали, дрова, добрива та інше.

5.4.4.4. Засмічувати каналізаційні, водопровідні колодязі та інші інженерні комунікації.

5.4.4.5..Без узгодження з селищною радою та екологічною службою влаштовувати каналізаційні вигрібні ями. 

5.4.4.6. Використовувати не за призначенням контейнери для  збору сміття та твердих побутових відходів. 

5.4.4.7. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, берегах рік, озер, у парках та скверах, інших зелених зонах(ст. 152 КАПУ)..

5.4.5 Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

5.4.6. Депутати  селищної   ради, члени виконкому, комітети самоорганізації населення сприяють проведенню роботи з укладання договорів на вивіз та утилізацію твердих та рідких побутових відходів у районах приватної забудови.

5.4.7. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові громадські, будівлі та споруди, які в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться виконкомом  селищної  ради.

5.4.8. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем. Власник або користувач присадибної ділянки забезпечує належне утримання прилеглої території загального користування.

5.4.9. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи фасадів.

5.4.10. Всі види проектних робіт на території населених пунктів громади  здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами та Правилами забудови міста (після їх розробки та затвердження).

5.4.12. Можливість повторного використання раніше погодженої проектної документації для проведення робіт визначає виконавчий комітет селищної  ради. 

5.5. Вимоги до утримання зелених насаджень.

5.5.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства  від 10.04.2006 року № 105, цими Правилами, іншими нормативними актами та включає: догляд за деревами і чагарниками, газонами, квітниками, садовими доріжками, садовим обладнанням, інвентаризацію зелених насаджень, охорону зелених насаджень від шкідників та хвороб, охорону природної фауни.

5.5.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах  населених пунктів громади під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв(ст. 153 КАПУ).

5.5.3. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на  підприємства, установи, організації, фізичних осіб-підприємців та громадян – власників будинків та проводиться за їх рахунок на закріплених за ними прилеглих територіях. Знищення бур’яну на газонах проводять скошуванням та прополюванням.

5.5.4. Всі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, лісопарків, парків, садів, скверів, бульварів та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, кущів, квітів, газонів.

5.5.5. Видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється у встановленому порядку, за наявністю дозволу виконавчого комітету селищної  ради.  При видаленні зелених насаджень в обов’язковому порядку  виконуються компенсаційні посадки.

5.5.6. На територіях де ростуть зелені насадженння забороняється:

5.5.7.1  Розміщувати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби проводити їх ремонт, влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирські площадки(ст. 152 КАПУ)..

5.5.7.2. Будь-яке будівництво, у тому числі встановлення павільйонів для торгівлі, розміщення малих форм  архітектури  (за винятком наявності рішення виконавчого комітету) (ст. 152 КАПУ)..

5.5.7.3. Використовувати малі архітектурні форми не за призначенням(ст. 152 КАПУ)..

5.5.7.4. Випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки(ст. 77-1КАПУ)..

5.5.10.5. Підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево(ст. 153 КАПУ)..

5.5.10.6. Добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи та інші  механічні пошкодження; пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники(ст. 153 КАПУ)..

5.5.7.7. Знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти у них(ст. 76 КАПУ)..

5.5.7.8. Складати непротруєну від шкідників та хвороб деревину. (ст. 152 КАПУ).

5.5.7.9. Висаджувати зелені насадження без погодження з власниками інженерних комунікацій(ст. 152 КАПУ)..

5.5.7.10. Розкладати багаття, спалювати листя, сміття тощо на території селища та сіл, підприємств, організацій, зелених насаджень, полігонах утилізації та інших місцях.

5.5.8. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на балансоутримувачів, власників  та орендарів цих об’єктів..

5.7 Вимоги до утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків, спортивних споруд.

5.7.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

5.7.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків повинно здійснюватися з додержанням санітарних, екологічних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

5.7.3. Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 року N 110.

5.7.4. Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для заняття фізкультурою і спортом, фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи зобов’язані забезпечити їх належний стан, безпечний для життя і здоров’я людей, майна та навколишнього середовища.

5.7.5. Адміністрації фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, організатори спортивних заходів або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших вимог.

5.7.6. Експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів, не допускається.

5.8 Вимоги до утримання малих архітектурних форм комерційного призначення.

5.8.1. Утримання малих архітектурних форм комерційного призначення здійснюється їх балансоутримувачами.

5.8.2. Зовнішній вигляд та благоустрій прилеглої території навколо малих архітектурних форм повинен відповідати проектній документації.

5.8.3. Біля кожної малої архітектурної форми встановлюється урна для сміття та забезпечується зовнішнє штучне освітлення.

5.8.4. Підключення малих архітектурних форм до інженерних мереж (при наявності їх на відповідній території) здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об’єктів.

5.8.5. Забороняється користуватися малими архітектурними формами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечене закрите стікання використаної ними води в мережу каналізації.

5.8.6. Споруди малих архітектурних форм (кіоски, павільйони, та інші) повинні утримуватись у зразковому стані, своєчасно ремонтуватись та фарбуватись.

5.8.7. Знесення самовільно встановлених кіосків, а також інших малих архітектурних форм, проводиться за рішенням суду.

5.8.8.. Малі архітектурні форми розташовуються на підставі рішення  селищної  ради, а для власників земельних ділянок – на підставі рішення виконавчого комітету  селищної  ради, та з таким розрахунком, щоб вони не заважали механізованому прибиранню території.

5.8.9. Малі архітектурні форми повинні утримуватись у зразковому стані, зовнішній вигляд має відповідати архітектурно – художнім вимогам.

5.9. Вимоги до утримання малих архітектурних форм некомерційного призначення.

5.9.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені вказані елементи.

5.9.2. Садово-паркові лавки розміщуються за погодженням з виконавчим комітетом селищної  ради, утримуються в належному стані, фарбуються не менше одного разу на рік. Встановлення та догляд за лавками здійснюють підприємства, заклади, за якими вони закріплені або ті, що експлуатують об’єкти, на яких встановлені лавки.

5.9.3. Забороняється без архітектурно – планувальних завдань, дозволу , та погодженням виконавчого комітету селищної  ради встановлювати на площах, тротуарах, і інших територіях населених пунктів селищної  ради малі архітектурні форми некомерційного призначення (бесідки, арки, знаки, інформаційні матеріали, виносні щити, огорожі, паркани та ін), огороджувати земельні ділянки, сади, домоволодіння, підприємства, установи, організації.

5.9.4. Підприємства, установи та організації, всіх форм власності, приватні підприємці та фізичні особи зобов’язані на обґрунтовану вимогу виконавчого комітету селищної  ради проводити заміну, перестановку чи ремонт малих архітектурних форм некомерційного призначення.

5.10. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт.

5.10.1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють будівельну діяльність, зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, відведені для будівництва з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва відповідно до вимог природоохоронного законодавства. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт або утримувачі зелених насаджень повинні передати їх будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку.

5.10.2. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник  після та/або завершення робіт зобов’язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню, відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 1 серпня 2006 року №1045.

5.10.3. На ділянках, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким ці земельні ділянки відведені.

5.10.4. Під час проведення будь-яких будівельних та ремонтно-будівельних робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження, забудовник та відповідальні особи зобов’язані::

5.10.4.1. Огороджувати дерева на території будівництва.

5.10.4.2. У процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишати місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола наявних дерев.

5.10.4.3. Проводити копання канав глибше 1 метру для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на віддалі не менше 2 метри від дерева та 1,5 метри від чагарнику.

5.10.4.4. Не допускається засипання ґрунтом кущів та стовбурів дерев.

5.10.4.5. Зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовує його зняття, складування та залишає для подальшого використання .

5.10.4.6.  Не завалювати будівельними матеріалами зелені насадження, кришки люків, колодязів, водостічних решіток. Не допускати складування будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані менше 2,5 метри від дерева і 1,5 метри від чагарнику.

5.10.4.7. Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати дозвіл на виконання ремонтних або будівельних робіт відповідно до вимог ст.29 Закону України «Про планування і забудову територій» . По закінченні термінів визначених у дозволі він в обов’язковому порядку на протязі трьох днів підлягає поверненню до виконавчого комітету.

5.10.4.8.  Огороджувати будівельні майданчики охайними або інвентарними щитами відповідно до проектної документаці за погодженням з  виконавчим комітетом селищної ради ї. (ст. 152 КАПУ).

5.10.4.9. Вживати необхідних заходів, спрямованих на запобігання забруднення території, прилеглої до будівельного майданчика. Ґрунт та сміття з територій підприємств, будівельних майданчиків та будинкових володінь необхідно транспортувати  в місця, спеціально відведені та обладнанні під звалища. Не викидати сміття та ґрунт у невстановлених місцях. (ст. 152 КАПУ).

5.10.4.10.  Будівельне сміття та ґрунт вивозити з будівельних майданчиків регулярно.

5.10.4.11. Розбирати риштування, вивозити механізми та матеріали негайно, після того як відпаде в них потреба.

5.10.5. Елементи зовнішнього благоустрою, порушені при виконанні будівельних, ремонтних або аварійних робіт, повинні бути відновлені у триденний термін після їх закінчення та передані відповідним організаціям, на балансі яких вони знаходяться.Примітка: відновлення зелених насаджень та асфальтового покриття проводиться у терміни, встановлені у дозволі на виконання земляних робіт.

5.10.6. Будь-яке капітальне будівництво, реконструкція та перепрофілювання об’єктів, будівництво та розміщення огорож, кіосків, палаток, павільйонів, дитячих та спортивних майданчиків, газонних огорож, установка інших малих архітектурних форм, меморіальних дошок, дошок пошани, рекламних стендів, щитів для газет та оголошень, а також будівництво підземних споруд, інженерних мереж чи шляхів, пов’язаних з розриттям ґрунту, дозволяється тільки після погодження з виконавчим комітетом селищної  ради.

5.10.7. Для здійснення земляних робіт на вулицях, провулках, дворах, зелених зонах, площах, тротуарах, дорогах та інших територіях, суб’єкти господарювання та громадяни, які безпосередньо проводять земляні роботи, повинні отримати в установленому порядку дозвіл на виконання земляних робіт (Додаток 1 та Додаток 2 цих Правил). Якщо земляні роботи здійснюються на зеленій зоні ( дерева, клумба тощо) – отримати дозвіл на знесення зелених насаджень у виконавчому комітеті селищної  ради та сплатити відновну вартість за знесення зелених насаджень або посадити дерева,кущі,квітники.

5.10.8. Керівник організації, яка виконує роботи, несе відповідальність за дотримання умов, погоджень і вимог, викладених в дозволі на ведення земляних робіт та цих Правил. Також відповідальність несе керівник субпідрядної організації.

5.10.9. Роботи, які проводяться без дозволу, повинні бути негайно припинені на вимогу працівників селищної  ради. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами порушника, винні особи притягуються до адміністративної відповідальності.

5.10.10. Для проведення робіт по прокладанню інженерних мереж керівники організацій зобов’язані виділити відповідальних осіб, які мають необхідні технічні знання для виконання робіт та ознайомлені з правилами техніки безпеки. Виконавці робіт і робітники повинні вивчити правила безпеки проведення робіт в зоні розміщення діючих  електрокабелів, ліній зв’язку та інших комунікацій;

5.10.11. Дозвіл повинен знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи. У разі відсутності дозволу на місці проведення земляних робіт, роботи мають бути припиненні на вимогу працівників селищної  ради, а відповідальна особа притягується до адміністративної відповідальності.

5.10.12. До початку проведення земляних робіт необхідно:

5.10.12.1. Узгодити схему виконання робіт з відділом  поліції (у разі проведення робіт на проїжджих частинах з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів).

5.10.12.2. Вставити дорожні знаки, що забезпечують безпеку руху транспорту і пішоходів у будь-який час доби (у разі проведення робіт на проїжджих частинах з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів)

5.10.12.3. Місця виконання земельних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені і оснащені застерігаючими засобами стандартного типу, до будівельних майданчиків облаштовані під’їзні дороги .

5.10.12.4. У темний час доби позначити огорожу червоними світловими сигналами. На огорожі вивісити таблички з назвою організації, що виконує роботи, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за виконання робіт.

5.10.13. Забезпечити під час проведення робіт під’їзди та підходи до житлових будинків та інших споруд.

5.10.14. Влаштувати через траншеї містки належної міцності.

5.10.15. На вулицях, площах та інших благоустроєних територіях прокладка підземних комунікацій здійснюється з визначенням умов:

5.10.15.1. Роботи виконуються короткими ділянками у відповідності з проектом організації робіт. Роботи по наступних ділянках виконуються тільки після закінчення робіт на попередній ділянці, включаючи відбудову та прибирання території.

5.10.15.2. Ширина траншеї повинна бути мінімальна, не перевищувати норм технічних умов на підземні прокладки.

5.10.15.3. Розриття шляхового покриття повинно проводитись на 20-30 см ширше траншеї і мати прямолінійні контури.

5.10.15.4. Стіни траншей, котлованів глибиною більше 2 м повинні кріпитись дошками і щитами.

5.10.15.5. Забезпечується охорона від пошкоджень на ділянці робіт існуючих підземних комунікацій.

5.10.15.6. Розриття вздовж вулиць повинно проводитись ділянками довжиною: для водопроводу, каналізації, тепломережі – до 300 погонних метрів,  для прокладки кабелю – до 600 погонних метрів (на довжину котушки).

5.10.15.7. Знятий асфальт, зайвий, непридатний для повторної засипки, ґрунт, що виймається з траншеї або котловану, слід вивозити одночасно з розриттям траншеї (котловану), не допускаючи тимчасових відвалів, погодивши місце складування з виконавчим комітетом селищної  ради.

5.10.15.8. Якщо розриваються вдосконалені покриття, засипка траншей чи котловану повинна виконуватись піщано-гравійною сумішшю з пошаровим ущільненням катком.

5.10.15.9. При розритті в зоні невдосконалених покриттів, засипка траншеї і котлованів може виконуватись місцевим ґрунтом з обов’язковим пошаровим ущільненням катком.

5.10.16. Відновлення об’єктів та елементів благоустрою виконується особами, які виконували земляні роботи та надали гарантії на відновні роботи, в термін, визначений дозволом. Ці організації зобов’язані після виконання відновних робіт скласти акт за участю балансоутримувача або власника об’єкту благоустрою та представників селищної  ради.

5.10.17. Відновлення асфальтобетонного покриття та зеленої зони, повинно бути виконано у вказані в дозволі строки. У разі виконання робіт вздовж тротуарів та проїжджих частин вулиць відновлення асфальтобетонного покриття проводиться на всю ширину тротуару та проїжджої частини вулиці.

5.10.18. Будівельні майданчики повинні бути облаштовані тимчасовими огорожами.

5.10.19. При несвоєчасному закінчені земляних робіт, невідновлені або неякісному відновлені твердого покриття (асфальтобетонного, ґрунтового)- по закінченню земляних та інших робіт по благоустрою, відповідальність несе замовник разом з відповідальною особою яка виконувала роботи.

5.10.20. Після виконання земляних робіт на зелених зонах або клумбах, виконавці робіт зобов’язані провести:

5.10.20.1. Рекультивацію земельної ділянки.

5.10.20.2 Посів газонної трави, посадка кущів або посадку квітів, заздалегідь погодивши ці роботи з виконкомом селищної  ради.

5.10.21. Роботи з усунення наслідків аварій, пов’язані з розриттям території загального користування, демонтажем споруд, видалення дерев, кущів та газонів розпочинаються негайно після повідомлення  селищної  ради, пожежної інспекції, станції швидкої медичної допомоги, всіх  організацій, які мають підземні комунікації на ділянці розриття, з обов’язковим подальшим оформленням аварійного або спеціального дозволу виконавчого комітету (Додаток 5 цих Правил) протягом не більше трьох діб.

5.10.22. Строк дії аварійного дозволу не більше трьох діб. При відсутності дозволу або збільшення строку проведення робіт розриття вважається самовільним. Після спливу даного терміну організація, якій видано дозвіл, повинна відновити місце розриття (зробити асфальтоване покриття, відновити зелену зону) на протязі трьох діб та повернути письмовий дозвіл виконавчому комітету.

5.10.23. Якщо ліквідація аварії не може бути проведена в триденний термін, то аварійний дозвіл закривається в виконавчому комітеті. На засіданні у виконавчому комітеті видається плановий дозвіл на виконання робіт згідно заяви.

5.10.24. Після ліквідації аварії, котлован під проїжджими частинами і тротуарами повинен бути засипаний піском, ущільнений . Відновлення дорожнього покриття на дорогах та проїздах повинне виконуватись в терміни згідно діючим нормативним документом.

5.10.25. Відповідальність за збереження існуючих підземних інженерних мереж, зелених насаджень несе організація, що виконує земляні роботи. У разі пошкодження сусідніх або пересічних комунікацій, вони повинні бути негайно відновлені силами та за рахунок коштів організацій, що виконувала земляні роботи та по вказівці організації, яка експлуатує ці комунікації.

5.10.26. У кожному випадку виконання земляних робіт без відповідного дозволу, при пошкодженні існуючих підземних мереж, зелених насаджень, та інших елементів благоустрою, органи та посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за діяльністю з благоустрою населених пунктів, складають протокол про адміністративне правопорушення.

5.10.27. Відповідальність за виконання земляних робіт без одержаного в установленому порядку дозволу несуть громадяни і посадові особи, відповідальні за виконання земляних робіт.

5.10.28. При порушенні цих Правил та вимог встановлених проектною документацією дозвіл на виконання земляних робіт втрачає свою силу з дня виявлення порушень. Повторний дозвіл видається тільки після усунення виявлених недоліків.

5.12. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів.

5.12.1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

5.12.2. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового збору сміття, біотуалети згідно з санітарними нормами.

5.12.3. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, концертних, рекламних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням дозволу у виконавчому комітеті селищної ради.

5.13. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг.

5.13.1. Утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, проводиться відповідно до вимог цих Правил.

5.13.2. Суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення пунктів оптової та роздрібної торгівлі, сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інше).

5.13.3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані встановити стаціонарні урни для сміття по обидві сторони кожного входу/виходу закладу об’ємом не менше ніж 40 літрів, забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій зелених зон власними силами або на умовах договору із спеціалізованими організаціями.

5.13.4. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, тротуарах, інших територіях загального користування.

5.14. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажу.

5.14.1. Порядок перевезення пасажирів та вантажу здійснюється відповідно вимог Закону України “Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 року № 2344-III, інших нормативно-правових актів.

5.14.2. Власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість забруднення дорожніх об’єктів землею, камінням, будівельними матеріалами, а також засмічення проїжджої частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, розвіюванням безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

  5.15. Дотримання тиші в громадських місцях на території населених пунктів селищної   ради. 

 5.15. 1. Юридичні та фізичні особи при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою запобігання та зменшення шкідливого впливу шуму на здоров’я населення, іонізуючих випромінювань та інших факторів, зобов’язані не допускати впродовж доби перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами для наступних приміщень та території населених пунктів громади (захищені об’єкти):

5.15.1.1. Житлових будинків та прибудинкових територій.

5.15.1.2 Лікувальних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури.

5.15.1.3. Закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу.

5.15.1.4. Інших будівель та споруд, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

5.15.1.5. Парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території житлових мікрорайонів.

5.15.2.Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

5.15.3. В приміщеннях, які розташовані в житлових будинках використання телевізорів, магнітофонів, іншої звуковідтворювальної апаратури дозволяється тільки при зменшенні рівня звуку, що не потурбує спокій мешканців будинку.

5.15.4. В період доби з 23.00 год. до 8.00 год. на захищених об’єктах забороняються гучний спів та викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

5.15.5. Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється в робочі дні з 21.00 год. до 8.00 год., в святкові та вихідні дні – цілодобово.

5.15.6. Власник (користувач) приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

5.15.7. Додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, які супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

5.15.7.1 Попередження або ліквідація наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.

5.15.7.2 Надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень.

5.15.3 Попередження пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

5.15.7.4 Проведення зборів, мітингів, демонстрацій, інших масових заходів, про які завчасно оповіщають виконавчий комітет селищної  ради.

5.15.7.5. Роботи обладнання та механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових та громадських будівель, за умов невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

5.15.7.6 Відзначення встановлених законом святкових та вихідних днів відповідно до рішень виконавчого комітету, проведення спортивних змагань.

5.15.7.7. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин та піротехнічних засобів у дозволений час за погодженням з виконавчим комітетом. Застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час дозволяється під час святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

5.15.8. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів та проведення феєрверків не ближче чим за 100 метрів від лікарень, культових споруд, навчальних закладів, ,  інших громадських споруд та житлових будинків.

5.15.9 При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно. 

 6. Порядок санітарного очищення території селищної  ради

6.1. Санітарне очищення території  включає механізоване та ручне прибирання об’єктів благоустрою, збір та вивезення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території  селищної  ради відповідно до вимог чинного законодавства, цих Правил, санітарних норм та правил, рішень селищної  ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови.

6.2. Суб’єкти благоустрою зобов’язані дотримуватись наступних правил санітарного утримання та санітарної очистки:

6.2.1. Категорично забороняється накопичувати на прилеглій, закріпленій та дворовій території побутові і промислові відходи; влаштовувати звалища (будь – якого сміття, відходів будь – якої величини).

6.2.2. Контейнери для побутових відходів, майданчики та прилегла до них територія повинна утримуватися в належному санітарно – технічному стані.

6.2.3 Громадські туалети, вигрібні ями необхідно своєчасно очищати та дезинфікувати в строки відповідно до санітарних норм.

6.2.4 Для збору рідких відходів в не каналізованих домоволодіннях  встановлюються дворові помийні ями, які повинні мати водонепроникний вигріб і наземну частину з кришкою та решіткою для відділення твердих фракцій. Для зручності очищення решітки передня стінка помийної ями повинна зніматися або відкриватися. При наявності дворових туалетів вигріб може бути спільним. До дворових туалетів і вигрібних ям повинен бути забезпечений під’їзд і освітлення в нічний час.

6.2.5  Надвірні туалети повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих закладів, шкіл, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстані не менше ніж 20 і не більше 100 метрів.

6.2.6  На територіях приватних домоволодінь місця розташування сміттєзбірників, надвірних туалетів і помийних ям визначаються самими господарями, розрив може бути скорочений до 8-10 метрів.

6.2.7 В виняткових випадках, в мікрорайонах приватної забудови, де немає змоги дотримуватись встановлених відстаней від надвірних туалетів, місце тимчасового зберігання відходів, встановлює комісія, яка затверджується  виконавчим комітетом селищної  ради.

6.2.8  Урни для сміття встановлюються біля входу в установи соціально-культурного, побутового, торговельного призначення, біля торговельних точок на ринках,  зупинках пасажирського транспорту, у скверах, на бульварах, площах та інших місцях.

6.2.9.Дворові збірники, контейнери, урни повинні утримуватись у справному стані, очищатись від сміття по мірі його накопичення, митись і дезінфікуватись суб’єктами у сфері благоустрою.

6.2.10.Майданчики для розміщення контейнерів та сміттєвих збірників повинні бути відкритими з водонепроникним покриттям, зручними для під’їзду.

6.2.11          Майданчики для розміщення у дворах контейнерів по збору твердих побутових відходів визначаються виконавчим комітетом селищної  ради .

6.2.12          Місця зупинок спецавтотранспорту по збору побутових відходів визначаються власниками будинків (балансоутримувачами) спільно з спеціалізованими підприємствами.

6.2.13. Графіки руху спецавтотранспорту по збору побутових відходів  у населення розробляються комунальними підприємствами та погоджуються з виконавчим комітетом  селищної  ради, по збору побутових відходів  у підприємств, організацій, установ – з балансоутримувачами.

6.2.14.Для забезпечення шумового комфорту жителів побутові та  харчові відходи вивозяться не раніше 7.00 години і не пізніше 23.00 години.

6.2.15. Прибирання майданчиків, на яких розміщені контейнери, сміттєзбірники та прилеглі до них території, місця збору побутових відходів здійснюють комунальні підприємства та інші суб’єкти господарювання (на умовах договору). За належний технічний стан контейнерів несе відповідальність їх власник.

6.2.16. В мікрорайонах приватної забудови місця збору побутових відходів прибирає працівник комунального підприєства з яким заключенитй договір.

6.2.17.При виконанні ремонтних робіт в житлових будинках вивіз будівельних відходів забезпечує замовник або виконавець будівельних робіт.

6.2.18 Знешкоджувати відходи,  вивезені з населених пунктів,  необхідно тільки на полігоні твердих побутових відходів.

6.2.19 Вивезення та вивантаження відходів в невизначених для цього місцях, а також прикопування їх, не допускається.

6.3. Організація та проведення санітарних днів, толок, суботників, місячників по санітарній очистці та благоустрою:

6.3.1. З метою залучення населення до проведення робіт по благоустрою, озеленення, підтримання чистоти і порядку в населених пунктах рішенням виконавчого комітету можуть оголошуватись дні чистоти (санітарні дні), суботники, а також місячники по санітарній очистці  та благоустрою.

6.3.2. Роботи з прибирання та санітарній очистці території, об’єктів благоустрою мають сезонний характер: весняні та осінні.

6.3.3. Суб’єкти у сфері благоустрою щороку з 1 березня по 15 квітня та з 15 жовтня по 1 грудня зобов’язані провести прибирання та санітарне очищення на своїх дворових, прилеглих і закріплених територіях включно:

6.3.3.1. Прибирати та очищати територію від залишків листя, сміття та іншого бруду після зимової пори року.

6.3.3.2. Знищити бур’яни,  підрізати дерева та кущі, а восени прибирати опале листя та зрізане сухе гілля з дерев і вивозити на відведені для цього ділянки або полігон твердих побутових відходів..

6.3.3.3. Провести роботу по відновленню зелених насаджень (газонів, квітників, клумб та інше).

6.3.3.4. Очистити а в необхідних випадках пофарбувати малі архітектурні форми некомерційного призначення, а також фасади малих архітектурних форм комерційного призначення.

 7. Відповідальність юридичних та фізичних осіб за порушення Правил благоустрою Новопокровської селищної ради

 7.1 Посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи-підприємці несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за ними територіях відповідно до закону. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України «Про адміністративні правопорушення», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», іншими нормативно-правовими актами та рішенням новопокровської селищної ради. 

7.1.1 У разі порушення Правил благоустрою особи, винні в їх порушенні зобов’язані  припинити порушення і вчинити всі необхідні дії для усунення зафіксованого порушення. Усунення порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках. коли порушення вимог цих Правил пов’язане  із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк. 

7.1.2 У разі, якщо особи винні у порушенні цих Правил, не виконують усунення  порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням порушення вимог цих Правил.

 7.1.3. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Порядок визначення відповідної вартості об’єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України. Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

7.1.4. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

  • ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

  • здійсненні ремонту інженерних мереж;

  • видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

  • прокладанні нових інженерних мереж;

  • виконанні інших суспільно необхідних робіт.

7.1.5. У  разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості.

7.1.6. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

7.1.7. Притягнення  осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

7.1.8. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку. Відсутність методики, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами визначеними в установленому порядку рішенням виконкому Новопокровської селищної  ради, на облаштування одного квадратного метра території  або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

7.1.9.  У випадку, якщо особа не здійснює благоустрій, або здійснює його неналежним чином, зазначена обставина є підставою для розірвання договорів користування земельною ділянкою або майном в односторонньому порядку.

 7.1.10. Уповноважити відповідно до ст.255 Адміністративного Кодексу України, здійснювати складання протоколів за порушення цих Правил уповноважену особу адміністративної комісії, старост старостинських округів, дільничних відділення поліції, служби державного нагляду над дотриманням санітарного законодавства Чугуївського районного управління Головного управління держпродслужби в Харківській області в межах їх компетенції.

8. Здійснення контролю за виконанням Правил.

8.1. Загальні вимоги

8.1.1.Контроль за станом благоустрою селищної  ради, а також контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих па виконання вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил здійснюється адміністративною комісією  селищної  ради, виконавчим комітетом селищної  ради . Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою ради, передбачений цими Правилами, визначається виконавчим органом селищної  ради.

 

8.1.2.Адміністративна комісія селищної  ради надає методичні рекомендації та координує діяльність всіх підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою території. Адміністративна комісія  скликає в установленому порядку наради з питань благоустрою, погоджує плани заходів та вимагає звіти (інформацію з окремих питань благоустрою) про виконані роботи, направляє їх на розгляд  депутатів селищної  ради  та членів виконавчого комітету .

8.2. Повноваження наглядових та контролюючих органів щодо здійснення контролю за виконанням Правил:

8.2.1.Уповноважені представники адміністративної комісії мають право залучати спеціалістів структурних підрозділів виконавчого органу, комунальних підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань у сфері благоустрою території населених пунктів, вносити приписи з вимогою усунення порушень Закону України “Про благоустрій населених пунктів” і цих Правил. 

8.2.2. Контроль у сфері благоустрою Новопокровської селищної ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкуванням. Приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, громадянами. Вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів. 

8.2.3. Контроль за станом благоустрою території Новопокровської селищної ради, виконанням цих правил, у тому числі контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій покладається на органи внутрішніх справ, Віділ нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління держпродспоживслужби, Новопокровську селищну раду. 

8.2.4.  Контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:

- проведення перевірок територій (рейди);

- розгляду звернень громадян, підприємств, установ, організацій;

- участі в обговорення проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд Новопокровської селищної ради;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою об’єднаної територіальної громади Новопокровської селищної ради. 

 9. Фінансове забезпечення благоустрою території селищної  ради.

 9.1.  Фінансування  заходів  з  благоустрою, утримання  та  ремонт об'єктів благоустрою здійснюється  за рахунок коштів їх власників або користувачів,  якщо це передбачено умовами відповідних   договорів,   а  також  за  рахунок  пайових  внесків власників  будівель  і  споруд,  розміщених  на  території  об'єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування. 

9.2 Фінансування заходів  з  благоустрою  населених  пунктів може здійснюватися  за  рахунок  коштів  державного  бюджету,  районного та місцевого бюджетів,  коштів підприємств,установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та  громадян,  інших джерел,передбачених законом.

9.3. За рахунок коштів державного бюджету фінансуються:

          1) заходи   на   виконання   державних   програм  благоустрою населених пунктів;

       2) роботи    з    підготовки    проектів    законів,    інших нормативно-правових актів    

       у сфері благоустрою населених пунктів;

       3) роботи  з благоустрою,  що проводяться на землях державної форми власності;

       4) охорона  та  утримання  об'єктів  благоустрою,   переданих    

       органами  державної  влади  на  баланс  підприємствам,  установам, організаціям;

       5) роботи з  утворення  територій  і  об'єктів  рекреаційного призначення, які   

       належать до державної власності.

9.4. За рахунок коштів місцевого бюджету фінансуються:

        1) заходи  з виконання місцевих програм благоустрою населених пунктів,  у тому        

        числі проектів  благоустрою  територій  населених пунктів;

2) охорона  та  утримання  об'єктів  благоустрою  комунальної форми власності,  переданих органами місцевого  самоврядування  на баланс підприємствам, установам, організаціям;

3) охорона,   утримання  та  розвиток  зелених  насаджень  на об'єктах благоустрою комунальної форми власності;

4) роботи з утворення об’єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;
5) організація  санітарного очищення територій,  які належать до комунальної власності.


9.5. За  рахунок  коштів  підприємств,   установ,   організацій фінансуються заходи, спрямовані на:
1) благоустрій,  виконання  робіт  з  ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в  належному  стані території,  яка їм належить на праві власності або праві користування;
2) усунення на закріплених за ними об’єктах  благоустрою  (їх частинах) пошкодження інженерних мереж,  елементів благоустрою,  а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.
Благоустрій прибудинкових    територій    об’єктів     нового  будівництва, реконструкції  та  капітального  ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).
Благоустрій прибудинкової       території       співвласників багатоквартирного  будинку  в разі передачі земельної ділянки в їх спільну  сумісну  власність   здійснюється   за   рахунок   коштів  співвласників багатоквартирного будинку.
Підприємства, установи,   організації   на  умовах  договору, укладеного  з  балансоутримувачем  об’єкта   благоустрою,   можуть здійснювати  часткове  фінансування  утримання закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у  фінансуванні  утримання  в належному стані всього об’єкта благоустрою.
Підприємства, установи,  організації  можуть  на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів  з  благоустрою території населеного пункту.
9. 6. Благоустрій  присадибних  ділянок  фінансується за рахунок коштів їх власників або користувачів.

        9.7 Участь громадян у фінансуванні заходів щодо  забезпечення благоустрою        

       населених пунктів.

9.7.1. Громадяни   можуть  на  добровільних  засадах  здійснювати фінансування      заходів з благоустрою  території  населеного  пункту, вулиці  або  прибудинкової  території  за
місцем проживання.


10. Порядок громадського обговорення Правил благоустрою території Новопокровської селищної ради 

10.1 Проект рішення Новопокровської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території Новопокровської селищної ради»  підлягає громадському обговоренню. З цією метою проект рішення підлягає публікації в місцях для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів на території Новопокровської селищної ради з метою отримання від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань пропозицій та зауважень. 

10.2. Об’єкти у сфері благоустрою мають подавати  у письмовій формі власні зауваження та пропозиції протягом одного місяця з дати розміщення в місцях для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів на території Новопокровської селищної ради до виконавчого комітету Новопокровської селищної ради за адресою: смт. Новопокровка, вул. Дворянська,9. 

11. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території  Новопокровської селищної ради 

11.1 Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Новопокровської селищної ради. 

11.2 Проект Рішення сесії про внесення змін до Правил підлягає громадському обговоренню.   

    12. Заключні положення

    12.1 Порядок    розподілу    обов'язків   між   підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами і громадянами селищної ради, щодо  організації  робіт по утриманню належних їм,  закріплених та прилеглих  територій  у   відповідному   санітарно-технічному   стані визначається виконкомом Новопокровської селищної ради.   

     12.2. У разі оренди  території,  будівель  і  приміщень  порядок утримання їх в належному технічному і санітарному стані встановлює орендодавець в договорі оренди.

     12.3 .Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності з власника (балансоутримувача) за їх технічний та санітарний стан..

Голова селищної ради                              Олена СЛАБІНСЬКА

Законодавство на підставі якого прийнято Правила Благноустрою

 1)  Цивільного кодексу України..

2)  Кодексу України про адміністративні  правопорушення

3)  Земельного кодексу України.

4)  Водного кодексу України.

5)  Закону України “Про благоустрій населених пунктів”.

6)  Закону України “Про рекламу”.

7)  Закону України “Про планування і забудову територій”.

8)  Закон України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності».

9)  Закону України “Про охорону навколишнього  природного середовища”.

10)  Закону України “Про відходи”.

11)  Закону України “Про автомобільні дороги”.

12)  Закону України “Про автомобільний транспорт”.

13)  Закону України “Про  охорону культурної  спадщини”.

14)  Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

15) Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.09.06 р. № 302 “Про затвердження зразків акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та Ордера на видалення зелених насаджень”.

 16) Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 1045 “Про затвердження Порядку видалення дерев,  кущів, газонів і квітників у населених пунктах”.

17) Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. № 105 “Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України”.

18)  Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 23.09.2003 р. № 154 “Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів”.

19) Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 10.08.2005 р. № 121 “Про затвердження Порядку визначення вартості робіт з догляду за зеленими насадженнями в Україні.20) Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 р. № 226 “Про затвердження Інструкції з інвентаризації  зелених насаджень у населених пунктах України”

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь