ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з вивезення побутових відходів на території Новопокровської селищна рада Чугуївського району Харківської області

Дата: 08.02.2022 11:50
Кількість переглядів: 4777

Фото без опису

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з вивезення побутових відходів на території Новопокровської селищна рада Чугуївського району Харківської області.

 

с. Тернова                                                                                                            07 лютого 2022року

 

Комунальне підприємство «ЕКОСЕРВІС ПЛЮС» Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області, в особі директора Курганової Олени Вікторівни, який діє на підставі Статуту (надалі Виконавець), відповідно до вимог законодавства України про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. №1070, пропонує фізичним особам, які є індивідуальним Споживачем (надалі Споживач») отримати послуги з вивезення побутових відходів, передбачені цим Договором. Даний Договір є публічний відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Споживачів, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Споживачем, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке:

Предмет Договору

1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про відходи», Законі України «Про житлово-комунальні послуги», в «Правилах надання послуг з поводження з побутовими відходами» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070, а також в інших законах України.

2. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором (далі - послуги), на підставі рішення VIII сессії VII скликання Введенської селищної ради Чугуївського району Харківської області від 15 квітня 2016року «Про визначення  виконавця  послуг з вивезення побутових  відходів на території Введенської селоищнрої ради».

Перелік послуг

3. Виконавець надає Cпоживачеві послуги з поводження з твердими, великогабаритними, ремонтними, рідкими відходами, що входять до складу побутових.

4. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за безконтейнерною або контейнерною схемою.

5. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери, об’ємом 1.1 куб.м. Завантаження відходів здійснюється Виконавцем. Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою з 08:00 до 17:00 години. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого автотранспорту Виконавця, повинен бути безперешкодним, в будь-яку пору року.

6. Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною схемою Споживач зобов’язаний виставити у місцях, погоджених з Виконавцем, пакети з відходами. Пакети з відходами повинні бути щільно ув’язаними. Завантаження пакетів з відходами здійснюється Виконавцем. Виконавець вивозить тверді відходи за безконтейнерною схемою з 08:00 до 17:00 години. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого автотранспорту Виконавця, повинен бути безперешкодним, в будь-яку пору року.

7.Виконавець вивозить великогабаритні і ремонтні відходи за попередньою заявкою споживача, яка надається Виконавцю

8. Виконавець вивозить рідкі відходи за допомогою спеціалізованого автотранспорту за заявкою Споживача. Завантаження відходів здійснюється Виконавцем. Виконавець вивозить рідкі відходи з 08:00 до 17:00 години. Під’їзд до місця збору відходів для спеціалізованого автотранспорту Виконавця, повинен бути безперешкодним, в будь-яку пору року.

9. Тип та кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

 

Вимірювання обсягу та визначення вимог до якості послуг

10. Обсяг надання послуг з поводження з ТПВ, великогабаритними та ремонтними побутовими відходами розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених рішенням виконавчого комітету Новопокровської  селищної ради Чугуївського району від 02 листопада 2021року № 45.     

11. Обсяг надання послуг з поводження з рідкими побутовими відходами визначається фактично. 12. У разі зміни норм, діючих на момент укладання цього Договору, Сторони домовились, що такі зміни поширюються і на умови цього Договору без узгодження Сторонами та внесення додаткових змін та застосовуються з моменту вступу в силу відповідного нормативного документу, яким затверджено новий норматив.                                                                                  

13. Критерієм якості наданих послуг за цим Договором є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

Права та обов’язки Споживача

14. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами Договору;

2) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

3) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

4) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

5) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

6) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;     7) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від Споживача платежі; 

15. Споживач зобов’язується:

1) укладати Договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

3) оплачувати в установлений Договором строк  послуги з вивезення побутових відходів;

4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 25 цього Договору;

6) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

8) визначати разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків.                                                                      9) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані.

10) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил; 

 

 

 

 

Права та обов’язки Виконавця

17. Виконавець має право:

1) вимагати від Споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків                    2) вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену нормами вивезення кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та Договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам Договору;

4) вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.

5) вимагати від Споживача не розміщувати в контейнерах для накопичення ТПВ ремонтні і великогабаритні, рідкі відходи, а також листя, гілля, небезпечні відходи (батарейки, акумулятори, хімічні речовини, люмінесцентні лампи та ін.);

6) вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

7) звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов Договору;

8) отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача.

18. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами Договору, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із Споживачем Договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених Договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6) сплачувати Споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 26 цього Договору; 7) своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з вивезення побутових відходами;

10) здійснювати захоронення побутових відходів і перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території міста Боярка;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності Виконавця;

12) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка вивезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

Ціна та порядок оплати послуг

19. Згідно з рішенням Виконавчого комітету Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області  «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення )» Що надається КП «ЕКОСЕРВІС ПЛЮС» для населення та бюджетних організацій:смт. Введенка, с.Тернова, с. Зелений Колодязь, с Світанок, с. Зауддя

 1. Вартість надання послуг вивезення твердих побутових відходів:
 • для населення 142 грн. 11 коп. з ПДВ за 1м3. Тобто, 26 грн. 67 коп. на одну людину в місяць;
 • для бюджетних установ 142 грн. 11 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для інших категорій споживачів 151 грн. 20 коп. з ПДВ за 1м3.
 1. Вартість надання послуг вивезення великогабаритних побутових відходів:
 • для населення 139 грн. 30 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для бюджетних установ 92 грн. 85 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для інших категорій споживачів 106 грн. 25  коп. з ПДВ за 1м3.
 1. Вартість надання послуг вивезення ремонтних побутових відходів:
 • для населення 151 грн. 20 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для бюджетних установ 151 грн. 20 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для інших категорій споживачів 151 грн. 20  коп. з ПДВ за 1м3.
 1. Вартість надання послуг вивезення рідких побутових відходів:
 • для населення 179 грн. 47 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для бюджетних установ 179 грн. 47 коп. з ПДВ за 1м3;
 • для інших категорій споживачів 179 грн. 47 коп. з ПДВ за 1м3.

20. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

21. Застосовується щомісячна система оплати послуг, платежі вносяться не пізніше ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим. Можливе здійснення попередньої оплати вартості послуг. Послуги оплачуються у безготівковій формі.

22. Плата вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у цьому Договорі або повідомлений Виконавцем у рахунку.

23. У разі зміни вартості послуги Виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це Споживачів із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги Виконавець у строк, що не перевищує 30 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це Споживачам з посиланням на рішення відповідних органів (ч.5 ст.10 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»). Про намір змінити вартість послуги її Виконавець повідомляє про це Споживачів у встановлені законодавством порядок і спосіб із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань. Нові тарифи на послуги застосовуються незалежно від укладення Додаткової угоди до цього Договору.

24. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується копіями пільгового посвідчення та індивідуального податкового номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків). Виконавець, здійснює повне нарахування пільговикам за вивезення побутових відходів у платіжних документах (без відображення розміру пільги).

 

Відповідальність сторін за порушення Договору

25. Сторони несуть відповідальність за порушення Договору відповідно до статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

26. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг». За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 21 цього Договору. У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг Виконавець сплачує Споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотка вартості послуг за Договором за кожен окремий випадок.

Умови внесення змін до Договору

27. Внесення змін до цього Договору за ініціативою Виконавця здійснюється шляхом доведення до відома Споживачів Додаткової угоди у будь-який із нижченаведених способів: листом, оголошенням в засобах масової інформації в тому, числі в офіційних місцевих друкованих виданнях,  шляхом опублікуванням інформації на офіційному сайті Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області   за посиланням: https://novopokrovka-gromada.gov.ua/ .

   Внесення змін до цього Договору за ініціативою Споживача здійснюється шляхом укладання сторонами Додаткової угоди, якщо інше не передбачено Договором. Якщо протягом 30 днів після доведення до відома Споживачів або отримання Виконавцем Додаткової угоди про внесення змін до Договору Виконавець/Споживач, не повідомив про свою відмову від внесення змін до Договору та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому Виконавець не припинив надання послуг Споживачу (Споживач вичинив дії, які засвідчують його волю до продовження отримання послуги від цього Виконавця ( у тому числі здійснив оплату наданих послуг), зміни до Договору вважаються внесеними у редакції запропонованій Споживачем/Виконавцем, якщо інше не передбачено Договором.

 

Форс-мажорні обставини

28. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

29. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають ожеледицю, пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форсмажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії, умови продовження та припинення дії цього Договору

30. Договір укладається строком на два роки і одиннадцять місяців і діє з 07.02.2022р. до 07.01.2025р.

31. Дія Договору припиняється у разі: закінчення строку, на який його укладено, визначення на конкурсних засадах іншої юридичної особи, яка здійснюватиме вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на території  Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області; смерті фізичної особи – Споживача; прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - Виконавця.

Інші умови договору

32. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Споживачів шляхом його розміщення (оприлюднення) на офіційному сайті Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області   за посиланням: https://novopokrovka-gromada.gov.ua/ .

Прикінцеві положення

33. Споживач підтверджує право Виконавця на обробку персональних даних та інші дії у рамках цього Договору та Закону України «Про захист персональних даних».

Реквізити Виконавця: КП «ЕКОСЕРВІС ПЛЮС 63521, Харківська обл., Чугуївський р-н, село Тернова, вул. Центральна, будинок 16,

Рахунок: UA 163515330000026002052210984

(АТ КБ «ПриватБанк»)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 40249312

Email: ekoservis-plus@ukr.net

Тел.: 0951489900

 

.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь